ГАЗКО - Новини и актуални събития!

Съвети за безопасна работа с газови бутилки

Съвети за безопасна работа с газови бутилки

 1. Газовите бутилки трябва винаги да се съхраняват и транспортират в изправено положение.
 2. Те не трябва да се поставят в близост до електрически контакт, други запалими газове или материали.
 3. Необходимо е бутилките да се съхраняват в добре проветриво място, да не се излагат на пряка слънчева светлина и да са разположени далеч от възможни източници на запалване и излишна топлина.
 4. Бутилката трябва да бъде поставена вертикално върху твърда и равна повърхност, защитена от падане.
 5. Осигуряването на добър достъп до вентилация при газовите бутилки е необходимо и задължително условие за тяхното съхранение. Тъй като пропан- бутанът е безцветен газ, около 2 пъти по-тежък от въздуха, поради което се наслагва в най-ниските части на помещението, затова вентилационните отвори се разполагат имено там.
 6. Размразяването на газови бутилки с електрически уреди, като сешоар, вентилаторни, конвекторни печки или други източници на топлина е недопустимо.
 7. Не се препоръчва съхраняването на повече от две бутилки в едно помещение, независимо дали те са пълни или празни.
 8. Никога не търкаляйте бутилката и не я поставяйте в легнало положение, дори когато е празна!
 9. Помнете, че газовата бутилка никога не е напълно празна!
 10. Не транспортирайте бутилката с отворен клапан!
 11. След спиране на работа с уреда, прекратете притока на газ от бутилката, като затворите клапана, независимо дали газовият уред има спирателен кран!
 12. Никога не пушете около компресирани газови бутилки!
 13. Не разполагайте в близост до бутилките и газовите уреди кърпи, завеси, други текстилни материали или пластмасови изделия!
 14. Не позволявайте използването на газови уреди от хора, които не контролират своите действия (малки деца, възрастни хора, психично болни и др.), или които не са запознати с правилата на безопасна употреба!
 15. Никога не се опитвайте да пълните или преливате газ от една в друга бутилка, ако не сте специално обучени да го правите!
 16. Не предприемайте поправка на газовата бутилка, ако забележите неизправност в нея! За целта се обърнете към оторизирани сервизи, които ще отстранят техническата повреда и ще осигурят безопасността ви.
 17. Бутилките трябва да се проверяват ежедневно за корозия, изтичане, пукнатини и др. или непосредствено преди всяка употреба.
 18. Съблюдавайте за изтичане на газ по време на експлоатация и проверявайте за течове на със сапунена емулсия и в никакъв случай с огън.
 19. Гъвкавите маркучи трябва да са възможно най-къси (не повече от 2 м.). Уверете се, че те са плътно поставени върху крана. Максималния живот на гъвкавия маркуч е четири години (срокът може да се постави на маркуча), но от предпазливост и съображения за сигурност, е препоръчителна подмяната му на всеки две години.
 20. Прилагайте предпазните мерки за безопасност и към празните бутилки, защото те са толкова опасни, колкото и пълните такива.
 21. Важно е да знаете, че при всяко следващо пълнене на бутилките с газ на специализирани за целта места, бутилките подлежат на задължителна проверка на годността.
 22. Препоръчително е да се снабдите в малък прахов пожарогасител и да се запознаете предварително с експлоатацията му, в случай на нужда.
  Газовите бутилки следва да се пълнят максимум до 2/3 от целият обем на вместимост, като количеството се определя на специално монтирани везни за контролно претегляне на напълнените бутилки.
  Законът изисква газовите бутилки да са произведени със стандартите за дизайн и спецификации на съответното законодателство.
  Производството и търговията и техническата поддръжка на бутилките да се разглежда и контролира от „Инспекция за държавен технически надзор” на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
  Законът изисква всички газови бутилки да са изследвани и тествани от контролния орган, в съответствие с регламентите и на подходящи интервали от време. Като задължително се отбелязва датата на последния периодичен преглед.

Последни новини