ГАЗКО - Новини и актуални събития!

ГАЗТА- Екологичното и предпочитано гориво в мисията ни да опазим околната среда

Защо е важно да мислим за околната среда? Да зачитаме и уважаваме мястото, където живеем означава, да го обичаме толкова, колкото самите себе си и бъдещите поколения. Поради тази причина, опазването на околната среда е от съществено значение и бихме могли да се погрижим да направим това един от основните приоритети на нашето ежедневие.
Основните проблеми, които формират неблагоприятното влияние върху околната среда са свързани с глобалното затопляне и замърсяването на въздуха.
От гледна точка на глобалното затопляне, изборът на гориво играе важна роля за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и други парникови газове.
Рафинираните горива и петролни продукти се възприемат като замърсители и неекологични горива. Пропан – бутана обаче показва по-ниски емисии на парникови газове, отколкото бензина, дизеловото гориво и електроенергия, на базата на енергийния еквивалент.

Горенето е процес на окисляване на гориво в химична реакция, която произвежда енергия. Енергията, произведена по време на горенето е под формата на топлина, светлина, газове и твърди остатъчни продукти. Примери за гориво са дърво, хартия, въглища, газ, петрол и разбира се пропан.
След горене страничните продукти, които се произвеждат се движат в атмосферата. Тези странични продукти се наричат парникови газове, но въпреки това нивото на вредните емисии след изгаряне на втечнен нефтен газ е далеч под това, на което и да е гориво, използвано в превозните средства и двигателите днес.
Пропана е чист и щадящ околната среда. При горене, той произвежда емисии на парникови газове, които надвишават изискванията за екологично чисти превозни средства и надминава екологичните очаквания във всички аспекти.

В действителност пропан- бутана е не само чист и щадящ околната среда, но е нетоксичен и няма да създаде опасност за околната среда, ако бъде освободен като течност или пара във водата или почвата. Ако се разлее в голямо количество, единствените щети върху околната среда, които могат да се появят е замръзване на всеки организъм или растителен живот в непосредствена близост. Все още няма дългосрочни последици вследствие на разлив на газ пропан – бутан, дори ако количествата са прекалено големи. Единствените щети и потенциалната опасност съществува е, ако след разилва, парите биват запалени. И дори тогава, няма дългосрочни последици от възпламенения пропан, които могат да навредят на околната среда.
Пропан-бутана е включен в списъка на одобрените чисти горива от създателите на енергийната политика на правителството на САЩ и енергийни административни органи.
Газта е изключителен източник на енергия и това се дължи на произхода, ползите, приложенията й в бита и промишлеността. Газта е ефективна и иновативна енергия, която предлага ползи за потребителите, промишлеността, околната среда и качеството на атмосферния въздух. Сред основните приоритети на екологията е опазването чистотата на въздуха, поради прякото му и косвено въздействие върху околната среда.

Доставката на природен газ в 51 общини в страната оказва положително влияние върху атмосферния въздух, а от там и върху здравето на населението, като се наблюдава спад в респираторните заболявания, чиито основен причинител е имено замърсеният въздух.
Газта играе ключова роля в прехода към по-сигурно, устойчиво и дългосрочно намаляване на парниковите газове и емисиите на вредни вещества в атмосферата.

Газта е устойчиво и ефективно гориво и жизненоважен източник на енергия за стотици милиони хора по целия свят днес. Това е енергията с буквално хиляди приложения. Тя е преносима, може да се транспортира, съхранява и използва почти навсякъде по света и има достатъчно резерви за десетилетия напред.
В транспортния сектор газта се използва в цял свят, като се контролират емисиите на вредни газове от превозните средства и замърсителите на въздуха, които могат да причинят сериозни здравословни проблеми.

Също така газта е предпочитана и в жилищни, търговски и индустриални сектори, особено за отопление, тъй като тя предлага предимства върху изменението на климата в сравнение с повечето други енергийни източници.

Газта има уникални свойства, които позволяват да се използва навсякъде:

Тя може да се транспортира, съхранява и използва почти навсякъде по света. Тя не изисква фиксирана мрежа и няма да влоши качеството си с течение на времето.

При измерване на общия горивен цикъл, газта има по-ниски емисии на парникови газове при горене, отколкото всяко друго гориво.

Днес газта може да бъде достъпна за всички и навсякъде без големи инвестиции в инфраструктурата.

Газта е икономически ефективна, тъй като голяма част от нейното енергийно съдържание се превръща в топлина. Тя може да бъде до пет пъти по-ефективна от традиционните горива, което води до по-малко загуби на енергия и по-добро използване на ресурсите на нашата планета.

Последни новини